ART 1- ORGANIZACIÓN
A I Cronoescalada “ Rota dos Carboeiros » é unha proba non competitiva de MTB organizada polo Club
ciclista Btt Verín.

ART 2- DATA, LOCALIZACIÓN E FORMATO DA PROBA
Un formato e unha dinámica sen aglomeracións e gardando a distancia mínima interpersoal. Unha
cronoescalada de montaña, con 830 m de acumulado en 10’1 Kms de ascensión. O primeiro corredor
sairá o domingo 13de xuño de 2021 ás 09:00 horas desde a zona da piscina municipal de Castrelo do Val.
Recollida de dorsais e chips a partir das 08:00h

ART 3 – DINÁMICA DE COMPETICIÓN RECOLLIDA DE DORSAIS
A formalización da inscrición e a recollida do dorsal + chip de cronometraxe realizaranse en zona de
saída ata 30 minutos antes do horario previsto para a saída dos participantes. Para a retirada do dorsal e
o chip será imprescindible presentar o D.N.I. En ningún caso entregaranse dorsais e chips que non
correspondan ao interesado. Permítese e aconsella animar aos ciclistas durante o percorrido..
SAÍDA OFICIAL CRONOESCALADA – Saída individual e por equipos cada 60 segundos respectando o
estrito horario previsto pola organización. Non se permite que ningún vehículo preceda aos corredores,
soamente persoal de organización.
FINAL DA CRONOESCALADA – Non se permitirá o acceso a esta zona de meta a ningunha persoa allea á
organización.
ANTES DO INICIO E AO FINAL DA PROBA, Os PARTICIPANTES DEBERÁN FACER USO OBRIGATORIO DE
MÁSCARA.

ART 4 – CRONOMETRAXE E CLASIFICACIÓNS
A cronometraxe efectuarase mediante chip electrónico. Os tempos e as clasificacións por categorías
iranse actualizando no microsite da proba.

ART 5 – HORARIOS
A proba seguirá un programa e uns horarios estritos e individualizados que serán de obrigatorio
cumprimento por parte de todos os participantes. No caso que algún participante preséntese fóra da
súa hora establecida para a recollida do dorsal ou saída oficial, consideraráselle como non presentado e
non poderá participar na proba. Estes horarios faranse públicos na WEB do evento e comunicaranse vía
email a todos os participantes o venres anterior á proba. O envío desta comunicación farase á dirección
de correo electrónico que apareza en cada formulario de inscrición.

ART 6 – CATEGORÍAS
As categorías serán as seguintes:
• INDIVIDUAL
• PARELLAS
• GRUPOS DE CATRO
NAS CATEGORÍAS DE DÚAS Ou CATRO PARTICIPANTES TOMARASE COMO TEMPO A MEDIA DO
EQUIPO A MEDIA DO EQUIPO .

ART 7 – INSCRICIÓNS
Poderanse realizar na aplicación SAUDETER
O prazo de inscrición abrirase aproximadamente 4 semanas antes do evento ata o 11 de xuño. O prezos
de inscrición é:
– 10 euros ( inclúe : chip, dorsal, avituallamiento líquido e sólido )

ART 8 – ELEMENTOS IDENTIFICATIVOS.
Todos os participantes deberán levar de forma obrigatoria e ben colocado o dorsal e o chip entregado
pola organización, que servirá de distintivo para o seu seguimento, control e clasificación na proba.

ART 9 – PERCORRIDO
O percorrido e altimetría da cronoescalada darase a coñecer e comunicarase aos participantes na
aplicación de inscrición do evento do evento. A organización será responsable da sinalización e control
deste percorrido.

ART 10 – SEGURIDADE VIARIA
Todos os participantes deberán obrar en consecuencia das disposicións da lei de Seguridade viaria e o
seu Regulamento.

ART 11 – ACCIDENTES E PERDAS
A organización non se fai responsable de ningún accidente do que puidese ser causa ou vítima o
participante provocado por unha acción temeraria ou irresponsable pola súa banda, como tampouco se
fai solidario dos gastos nin das débedas que puidesen contraer os participantes durante a marcha, nin
dos extravíos ou avarías que puidesen sufrir as bicicletas ou outro equipamento dos participantes. O
participante exime á organización de responsabilidade por perda ou deterioración de obxectos persoais
por calquera circunstancia.

ART 12 -CONDICIÓNS SEGURO DE ACCIDENTES DO PARTICIPANTE
Toda persoa rexistrada na proba estará cuberta durante a súa participación e dentro do percorrido
establecido por un Seguro de Accidentes segundo o Real decreto: 849/1993 do 4 de xuño, que establece
os capitais mínimos para accidentes de deportistas, coa garantía de Asistencia Sanitaria.

ART 13 – ACEPTACIÓN
O mero feito de inscribirse nesta proba supón a aceptación do presente regulamento e a renuncia a
todos os dereitos contra a organización, renunciando a toda acción legal que puidese derivarse da súa
participación na proba.

ART 14 – MEDIO AMBIENTE
Será obrigación de todos preservar a contorna evitando lanzar desperdicios fóra das áreas establecidas
pola organización. Será motivo de descualificación o incumprimento desta norma elemental por parte
dos participantes.

ART 15 – DEREITO DE IMAXE
A aceptación do presente regulamento implica obrigatoriamente que o participante autoriza á
organización á gravación total ou parcial da súa participación na mesma, presta o seu consentimento
para que poida ser utilizada a súa imaxe na promoción e difusión da proba, de todas as formas posibles
(radio, prensa, vídeo, foto, dvd, internet, carteis, medios de comunicación, etc.…), e cede todos os
dereitos relativos á explotación comercial e publicitaria que a organización considere oportuno
executar, sen dereito pola súa banda a recibir compensación económica algunha.

ART 16 – SERVIZOS MÉDICOS
A organización dotou á proba dun servizo sanitario e un plan de emerxencia, control e seguimento en
acorde ao percorrido e ao número de participantes.

ART 17 – PECHE DE CONTROL
A proba darase por finalizada 25 minutos despois da chegada do último participante.

ART 18 – ABANDONOS E RETIRADOS
Os ciclistas que se vexan obrigados a abandonar a proba deberán facelo nos puntos de control e
comunicarllo ao persoal de organización. En caso de avaría mecánica ou outro incidente técnico o
participante deberá resolvelo polos seus propios medios. Unha vez concluída a proba a organización
contempla un servizo de coche escoba para aqueles ciclistas que non poidan chegar a meta polos seus
propios medios.

ART 19 – PARTICIPACIÓN E CONDICIÓNS DO PARTICPANTE
Poderán participar todos os deportistas afeccionados ao ciclismo maiores de idade (18 anos cumpridos
antes do día da proba) e que realizasen un adestramento suficiente para unha proba destas
características, asumindo que o ciclismo de montaña é unha actividade física esixente. O participante
autoriza aos servizos sanitarios da proba, a que lle practiquen calquera cura que puidese necesitar,
estando ou non en condicións de solicitala; #ante os seus requirimentos, comprométese a abandonar a
proba na que participa se eles estímano necesario para a súa saúde.